Valmet Oyj - ketju

Kiitos vastauksesta .

Valmet laajentaa pehmopaperikoneille suunnattua tuotevalikoimaansa tuomalla markkinoille uuden polyuretaanista valmistetun Valmet Press Roll Cover PL -telapinnoitteen. Telapinnoitteen kulutusta kestävä materiaali ja mukautuva rakenne pidentävät sen käyttöikää ja säästävät energiaa pehmopaperin vaativissa tuotanto-olosuhteissa.

11 tykkäystä

Ukrainan kriisistä johtuva maailmanpoliittinen tilanne sekä kiristyneet koronatoimet Kiinassa ovat vähentäneet Helsingin venttiilitehtaan tilauskantaa kevään aikana. Poikkeustilanne on vaikuttanut erityisesti tehtaalle kohdentuviin öljy- ja kaasuteollisuuden projektihankkeisiin. Koronapandemian vaikutukset Kiinassa vaikeuttavat myös tarvittavien komponenttien saatavuutta ja logistiikkaa.

Tilanteesta johtuen Valmet sopeuttaa tuotannon kapasiteettia vastaamaan Helsingin venttiilitehtaan vähentynyttä työmäärää ja käynnistää 25.5.2022 mahdollisia tilapäisiä lomautuksia koskevat muutosneuvottelut.

Neuvotteluiden piirissä ovat Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan Helsingin tehtaan tuotannon ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen henkilöstö, poislukien asennoitintehtaan toiminnot. Lomautukset ovat määräaikaisia ja niiden kesto on enintään 90 päivää. Neuvottelujen piiriin kuuluvia henkilöitä on noin 340.

10 tykkäystä

Valmetin Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä aletaan tämän viikon (viikko 21) alusta lähtien palata normaaliin toimintaan niissä osissa tehdasta, jotka säilyivät vahingoittumattomana 7. toukokuuta syttyneessä tulipalossa. Toimintojen palauttamisen normaaliin uskotaan vievän näissä osissa 1-2 viikkoa. Valmet arvioi myös mahdollista tarvetta siirtää tiettyjä toimintoja vaihtoehtoisiin lokaatioihin lähinnä Suomessa.

Tulipalo ei vaikuttanut suunnittelu-, valimo-, huoltokeskus- ja koekoneiden toimintaan, ja niiden toiminta on jatkunut ilman keskeytyksiä tulipalosta huolimatta.

7 tykkäystä

Valmet on allekirjoittanut Circan kanssa aiesopimuksen vastuullisten biokemikaalien tuotannon teollistamisesta Circan pienen mittakaavan ReSolute-laitoksella Ranskassa sekä tulevilla täyden mittakaavan tuotantolaitoksilla. Valmet tarjoaa pyrolyysi- ja kattilalaitteet sekä osallistuu aktiivisesti Circan tuotantoprosessien kehittämiseen. Prosesseilla tuotetaan biopohjaisia uusiutuvia liuottimia, jotka korvaavat monilla teollisuudenaloilla käytetyt vahingolliset, öljypohjaiset liuottimet.

ReSolute-laitos tulee tuottamaan 1 100 tonnia biopohjaista liuotinta nimeltä CyreneTM. Sovittu pitkän aikavälin tavoite on kehittää moduuleja, joiden kapasiteetti on 10–15 tuhatta tonnia vuodessa. Moduulit voisivat toimia paikallisen raaka-aineen saatavuuden ja infrastruktuurin mukaan joko erikseen tai toisiinsa yhdistettyinä. Valmet ja Circa aloittavat suuren kokoluokan laitoksen konseptisuunnittelun vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Circan tavoitteena on saavuttaa 80 000 tonnin vuosituotantokapasiteetti vuoteen 2030 mennessä.

9 tykkäystä

Valmet vahvistaa palveluaan virtauksensäädössä perustamalla uuden palvelukeskuksen Antofagastaan Chileen. Uusi palvelukeskus parantaa prosessien toiminnan kannalta kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja palveluiden saatavuutta Valmetin asiakkaille alueella ja laajentaa yhtiön kaivos- ja metalliteollisuudelle suunnattua tarjoomaa.

Valmet laajensi toimintaansa virtauksensäätöliiketoimintaan huhtikuussa 2022, kun teollisuuden virtauksensäätöön erikoistunut Neles sulautui Valmetiin. Neles on nyt Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinja.

8 tykkäystä

Valmet tuo markkinoille Valmet Mobile Maintenance (VMM) -sovelluksen, jonka avulla huoltotiedot ovat aina käytettävissä ja tehtaan kunnossapidon työprosesseja voidaan sujuvoittaa. VMM-mobiilisovellus on saatavilla iOS- ja Android-järjestelmiin.

Sovellus on suunniteltu sujuvoittamaan huoltohenkilöstön ja tuotanto-operaattoreiden päivittäistä työtä. Käyttäjät voivat luoda vikailmoituksia ja tarkastella työtilauksia milloin vain, mikä säästää aikaa ja parantaa työn tehokkuutta.

10 tykkäystä

Hanska tänään:

"Valmet – väärinymmärretty
osake alhaisella arvostuksella

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Val-
metin kannattavuus on tuplaantunut ja
käyttökate kasvanut keskimäärin n. 22 %
vuodessa. Neleksen konsolidointi käyn-
nissä olevan vuosineljänneksen aikana on
tärkeä strateginen askel rakentaa aiem-
paa vakaampaa liiketoimintaa.

Valmetin vakaat toiminnot ovat Service,
Automation Solutions ja Flow Control,
joista jokaisella on käyttökateprosentti yli
15 ja ne yhdessä vastaavat noin 70-78 %
Valmetin käyttökatteesta vuosina 2022-
2025.

Osakekurssin laskun seurauksena yhtiön
arvostus on laskenut kaikkien aikojen ma-
talimmaksi pois lukien kevät 2020.
Arvostusero toimialan muihin yhtiöihin on
myös kasvanut suureksi ja on nyt noin
23%. Mikäli Valmetin vakaiden toimintojen
arvoa arvioidaan kohtuullisilla arvostus-
kertoimilla havaitaan, että yhtiön muu
syklisemmän toiminnan arvo on negatiivi-
nen. Tämä on indikoi, että osakekurssi
heijastelee jo syvää taantumaa.

Valmetin markkinaosuus kartonkikoneissa
on kasvanut merkittävästi viime vuosina
onnistuneen tuotedifferentiaation seurauk-
sena. Näemme kysynnän pitkällä
aikavälillä hyvänä, mutta lähivuosina
markkinat saattavat hieman vetää happea
vilkkaan investointijakson päätteeksi.

Investoinnit sellun valmistukseen ovat
olleet olleet vahvoja ja odotamme niiden
osalta tilausten laskevan. Odotamme n.
60% alhaisempia sellutilauksia v.2024
kuin viime vuonna. Näemme kuitenkin
paljon mahdollisuuksia kaasukäyttöisten
voimaloiden korvaamiseksi Euroopassa
bio- tai jätevoimaloilla. Yleisesti näemme
laitetilausten vähentyvän 10% tänä
vuonna ja 13% ensi vuonna nykyisistä
erittäin korkeista tilausmääristä. Neles
kuitenkin tasapainottaa tilannetta, ja
odotamme sen ansiosta koko konsernin
tilausten kasvavan kuluvana vuonna.
Ensi vuoden tilauksen jäänee tämän
vuoden tasolle.

Pandemiasta aiheutuneet sulkutoimet ja
hinnoittelu olivat jarruna Servicen ja
Flow Controlin toiminnalle. Servicen ti-
laukset ovat olleet kuitenkin paljon
vahvemmat kuin nykyinen liikevaihto.
Sen lisäksi hintojen osalta ollaan saa-
massa kustannukset kiinni ja näemme
merkittävää patoutunutta kysyntää Flow
Controlille. Odotamme vaikeuksien jat-
kuvat vielä kuluvalla neljänneksellä,
mutta sen jälkeen odotamme näiden em.
liiketoiminnan yhdessä Automatio Solu-
tionsin kanssa paljastavan ”uuden”
Valmetin. Näemme osakkeessa potenti-
aalia lyhyellä tähtäimellä, mutta myös
houkuttelevan ajankohdan pitkän tähtäi-
men sijoitukselle.

Suositukset
3kk: OSTA
3v: Markkinoita parempi kehitys
Tavoitehinta 45 eur
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 30.5.2022"

35 tykkäystä

Valmet toimittaa kiintoainemittauksia ja Valmet Sludge Dewatering Optimizer -optimointisovelluksen lietteen kuivatukseen Águas do Tejo Atlânticolle Lissabonin Alcantaraan Portugalissa. Sovellus ja kiintoainemittaukset parantavat laitoksen energia- ja ympäristötehokkuutta. Tilauksen teki Valmetin paikallinen kumppani Tecnilab Portugal SA, joka on Valmetin jätevesiratkaisujen ja -palveluiden virallinen toimittaja Portugalissa.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus toimitetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

12 tykkäystä

Valmet on edennyt Venäjän liiketoimintojensa tarkastelussa ja vetäytymissuunnitelmansa toteuttamisessa.

Yhtiö teki jo keväällä päätöksen, ettei se tee uusia myyntiprojekteja Venäjälle. Lisäksi se peruutti 70 miljoonaa euroa tilauskannastaan 31.3.2022.

Loppukevään kuluessa vetäytymiseen liittyvien vaihtoehtojen tarkastelu on edennyt, ja yhtiö on käynnistänyt henkilöstövähennykset, joiden seurauksena henkilöstömäärä Venäjällä vähenee tässä ensimmäisessä toteutusvaiheessa 50 prosenttia.

Valmet tulee vetäytymään Venäjältä kokonaan ja jatkaa vetäytymisen vaiheittaista toteuttamista sitä mukaa, kun toteuttamisen vaihtoehtojen tarkastelu on saatettu kaikilta osin loppuun.

Valmetin liikevaihdosta noin 2 prosenttia tuli Venäjän liiketoiminnoista vuonna 2021. Valmetilla oli keväällä 2022 Venäjällä työntekijöitä yhteensä noin 140, jotka toimivat pääasiassa myynnin, suunnittelun, huollon ja taloushallinnon tehtävissä. Valmetilla ei ole tuotantoa Venäjällä.

25 tykkäystä

Valmet toimittaa automaation uuteen Slough Multifuel -jätteenpolttolaitokseen Lontoon lähelle. Tilauksen teki Hitachi Zosen Inova AG (HZI), joka kokonaisurakoitsijana vastaa laitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta.

HZI valitsi Valmetin automaatioteknologian jätteenpolttolaitosprojekteihinsa nyt 17. kerran. Laitoksen omistaa yhteenliittymä, jonka osapuolina ovat brittiläinen energiayhtiö SSE Thermal ja Copenhagen Infrastructure III K/S -rahasto, jota hallinnoi Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2022 syyskuun alusta tammikuulle 2023. Loppuasiakas ottaa automaatiojärjestelmän vastaan marraskuun lopulla 2024.

19 tykkäystä

Vahteruksen Linkedin:in mukaan Valmetin strategia ja M&A VP on otettu mukaan yhtiön hallitukseen. Voisikohan olla niin, että Valmetilla olisi jollakin aikajänteellä halua laajentaa virtauksensäätöbisnestä myös lämmönsiirtimiin?

5 tykkäystä

Toivottavasti ei. Mielellään näkisin että Valmet konsolidoisi virtauksensäädön pirstaleista markkinaa - sama asia mitä odotin Nelesiltä.

1 tykkäys

Alfa Laval yritti huonolla menestyksellä yhdistää lämmönsiirtimet ja virtauksensäätöbisneksen.
Lämmönsiirtimissä ei ole mitään älyä, joka toisi lisäarvoa virtauksensäätöbisnekseen. Lisäksi
Vahteruksen lämmönsiirtimien ominta sovellusalaa ei ole Valmetilla ainakaan energia- ja ympäristötoimiala.

3 tykkäystä

Sijoittaja.fi on tehnyt analyysin Valmetista. Kannattaa mielestäni lukea, jos Valmet kiinnostaa, juttu ei ole minkään muurin takana. :slight_smile:

Osakekurssin nousun suhteen nähtiin todennäköisesti ylireagointia, mikä näkyi myös voimakkaana laskuna. Tämä on tyypillistä syklisille osakkeille, jollainen myös Valmet on.

Historiassa Valmetin osake on noussut tasaisesti ja tällä hetkellä osakekurssi näyttää palanneet pitkän ajan nousutrendin tasoille. Myös arvostustasoilla osake on tällä hetkellä maltillisesti hinnoiteltu verrokkeihinsa ja etenkin yhtiön laatuun nähden, joten sijoittaja voi löytää laskevista kursseista hyviä ostopaikkoja. Toisaalta tällä hetkellä vallitsevat maailmantalouden riskit muun muassa hidastuvasta talouskasvusta, inflaatiosta ja komponenttipulasta vaikuttavat myös Valmetiin, ja voivat haitata yhtiön projekteja ja liiketoimintaa.

16 tykkäystä

Valmet toimittaa kaksi Valmet IntelliTissue 1600 -pehmopaperikonetta Liaoning Yusen -pehmopaperitehtaalle, joka sijaitsee Tai’anissa Liaoningin maakunnassa Kiinassa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2022 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisen ja laajuisen tilauksen kokonaisarvo on tyypillisesti noin 6–8 miljoonaa euroa.

21 tykkäystä

Hieman lisää tietoa tästä aiemmin kerrotusta Valmetin ja Renewcellin hankkeesta. Ovat siis käynnistämässä käytettyjen vaatteiden ja puuvillatekstiilien kierrätyslaitosta.

Valmetin kierrätys- ja selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mirka Sireni kertoo tänään julkaistussa jutussa aiheesta.

 • Laitos rakennetaan Ortvikenin teollisuusalueelle Sundsvalliin. Kierrätysmateriaalin tavaramerkki on Circulose®.
 • Tehdas on nyt tarkoitus ottaa käyttöön kesän 2022 aikana.
 • suunniteltu tuotanto on 65 000 tonnia vuodessa, minkä jälkeen tuotanto voi skaalautua kahden vuoden sisällä 120 000 tonniin.
 • Renewcell on Valmetille erittäin tärkeä referenssi, varsinkin kun heidän laitoksensa tulee olemaan ainutlaatuinen, Mirka Sireni toteaa jutussa.

Valmetin Flow Control-liiketoimintalinjan edustaja oli toukokuun alussa Teknologia22 -messuilla kertomassa venttiilikomponenttien 3D-tulostuksesta. Mielenkiintoinen esitys, joten ajattelin lisätä tänne ketjuun esityksen linkin.

Jukka Borgman toimii Valmetin Flow Control -liiketoimintalinjan teknologian kehittämisen johtajana. Esityksen kesto 24 min. Linkki tallenteeseen Vimeossa: Teknologia_techcorner - Jukka Borgman

Pari nostoa esityksestä:

 • Yleensä on kannattavampaa 3D-tulostaa hyvin monimutkaisia muotoja. Venttiileissä ei ole monimutkaisia muotoja, joten voi kysyä tekeekö 3D-tulostuksella venttiileissä mitään?
 • 2014 alotettiin testaamaan teknologia edellä. Ostettiin myös koulutusta liittyen 3D-suunnitteluun ja laadunvarmistukseen.
 • 2018 oli ensimmäinen asiakastoimitus, jossa oli 3D-tulostettu metalliosa.
 • Tänä vuonna on ehkä tulossa ensimmäinen komponentti, joka voidaan tehdä vain 3D-tulostamalla. Viimeiset väsymistestit ovat sen osalta menossa.

Mitä hyötyä asiakkaille voisi olla 3D-tulostuksesta?

 • voidaan tehdä monimutkaisia geometrioita. Monimutkaisuuden lisäys maksa juurikaan enempää.
 • voidaan tehdä asiakasspesifejä osia juuri tiettyyn ongelmaan räätälöitynä.
 • 3D-printtauksella ei Valmetin tapauksessa voida kovinkaan paljoa halventaa kustannuksia.
 • Lisää toimitusnopeutta, jos muutkin vaiheet ovat nopeita. 3D-printteri nopeuttaa yhden aihiovaiheen, joka jälkeen pitää vielä lämpökäsitellä, koneistaa, pinnoittaa ja testata.

-Materiaaliominaisuudet kehittyneet huomattavasti. 3D-printtaamalla saadaan nykyään todella hyvälaatuista terästä. Valmetilla on pääasiassa printattu ruostumatonta terästä ja Inconel-metalliseoksia, joissa laatu on erittäin hyvä.
-Valuosan 3D-printtaaminen edellyttää lähes poikkeuksetta uudelleen suunnittelua ennen kuin voidaan printata.

Q&A-osio alkaa talleenteella 20 min. kohdalta. Kolme kysymystä, joista yksi koski sitä, kuinka raskas prosessi 3D-tulostetun osan hyväksyttäminen on?
Borgmanin mukaan on tehty pieniä venttiilejä, johon ei tarvitse laittaa CE-merkkiä. Raskas prosessi, koska ei ole standardia. Joudutaan materiaalikokein osoittamaan, että tuotetaan riittävän lujaa ja iskusitkeää metallia.

14 tykkäystä

Valmet mukauttaa strategiaansa sisältämään Virtauksensäädön ja yhdenmukaistaa taloudelliset tavoitteensa vastaamaan taloudellisen raportointinsa rakennetta

9 tykkäystä

Valmet toimittaa kaksi hakkeenpesu- ja kuidutusjärjestelmää Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH -yhtiölle osana Siempelkampin paneelilevylaitostoimituksia kahdelle loppuasiakkaalle, joista toinen sijaitsee Euroopassa ja toinen Aasiassa. Järjestelmien on määrä käynnistyä vuonna 2023 ja vuoden 2024 alussa.

Tilaukset sisältyivät Valmetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilausten arvoa ei julkisteta.

12 tykkäystä

Valmet toimittaa kaksi maailman ensimmäistä massapaalien sähköistä taittokonetta Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle Ruotsiin. Koneiden on määrä käynnistyä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

11 tykkäystä