Osakesijoittaminen

Bittium. Mitä ajatuksia?

Tässä vaiheessa aiheellista taas muistuttaa, että Bitin taseeseen on painettu 50MEUR R&D kuluja.

Hei @Ricku

Kiitos kysymyksistäsi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja kommentoi asiaan seuraavasti:

Ei Bittiumin kurssihistoria kyllä hurraata ansaitse, eikä siihen voi olla tyytyväinen. Välillä odotukset ovat ylittäneet suorituskykymme. Kurssikehityksellä mitattuna emme ole luoneet lisää omistaja-arvoa.

Osingonjakoa ei ole lopetettu vaan jakopäätös tehdään omistajien toimesta joka vuosi erikseen. Kuluvan vuoden osingonmaksusta yhtiön hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä eikä myöskään esitystä yhtiökokoukselle. Osinkopolitiikkamme on: Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun vaatiman rahoituksen. Olemme historiamme aikana jakaneet osinkoja vajaa 40M€, joista suurin osa on jaettu taseen omasta vapaasta pääomasta, ei tuloksesta.

Bittiumia voidaan väittää kurssihistorian perusteella ikuiseksi lupaukseksi. Wireless segmenttiä, joka on Bittiumin perusta, ei Elektrobitin aikana arvostettu juuri minkään arvoiseksi. Vuonna 2015 julkistimme taloudelliset tavoitteemme: kasvamme 10% vuodessa ja saavutamme 10% liikevoittotason vuonna 2017. Kurssi kirmasi loppuvuodesta kuukaudessa noin 40%. Kurssinousu ei mielestämme johtunut yhtiön tiedottamisesta. Kurssi palautui kyllä seuraavan vuoden alussa ja nousu jäi hieman yli kymmeneen prosenttiin. Ongelmamme on ollut, että odotukset ja spekulaatiot markkinoilla ovat välillä kasvaneet ylisuuriksi yrityksen ulkopuolisista tekijöistä johtuen, mutta olemme toki myös itse pettymyksiä aiheuttaneet. Viimeisin kurssipyrähdys tapahtui vuoden 2020 alussa, kun Boston osti Preventicen.

Kerrataanpa yrityksen lupaushistoriaa.

Vuoden 2016 näkymistä yritys antoi seuraavan ohjauksen:

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on nyt päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.”

Vuonna 2016 lokakuun 5. päivänä yhtiö antoi tiedotteen:

Bittium Oyj:n yhteistyö merkittävän asiakkaan kanssa supistuu

”Bittium Oyj on saanut tiedon merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 kuluessa. Saadun tiedon mukaan, mikäli asiakkaan suunnitellut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Yhteistyön supistumisella ei ole vaikutuksia tammi-kesäkuun 2016 puolivuotiskatsauksessa julkistettuihin Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. Bittium odottaa edelleen vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy edelleen useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö ei anna arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Bittium antaa taloudellisen ohjauksen vuodelle 2017 tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuu 2016 julkaisun yhteydessä.

Osana yhtiön strategiatyötä Bittium tulee arvioimaan yhteistyön supistumisen vaikutuksia 1.7.2015 julkistettuihin strategisten linjausten yhteydessä annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Bittium arvioi tuolloin näitä taloudellisia tavoitteitaan seuraavasti: ”Tavoitteena vuosien 2015 - 2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 % vuosittain ja saavuttaa liikevoittotaso 10 % liikevaihdosta viimeistään vuonna 2017. Bittiumin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 %.”

Vuonna 2016 marraskuun 24. päivänä yhtiö antoi tiedotteen:

Kohta ”Taloudelliset tavoitteet”: ” Bittium on ilmoittanut aiemmin tavoittelevansa 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja pyrkivänsä saavuttamaan 10 prosentin liikevoittotavoitteen viimeistään vuoden 2017 aikana. Yhtiö uskoo tulevina vuosina pystyvänsä kasvattamaan liikevaihtoa jopa aiemmin ilmoitettua tavoitetta enemmän ja asettaa tavoitteekseen ylittää 10 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvutavoite.

Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavuttaa liikevaihdon kasvuun ja liikevoittotasoon asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Syy tähän on yhtiön aiemmin julkistaman merkittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön päättyminen, jonka odotetaan toteutuvan nopeammin ja laajemmin kuin yhtiö aiemmin ennakoi. Bittiumin saaman tiedon mukaan tämän asiakasyhteistyön tuoma liikevaihto loppuu kokonaan vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen alkupuolella. Tässä laajuudessa tapahtuva suuri ja nopea palveluliiketoiminnan liikevaihdon lasku on todennäköisesti vaikea korvata nopeasti. Lisäksi vuoden 2017 liikevoiton tasoon vaikuttavat osaltaan myös tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi suunnitellut panostukset.

Bittiumin tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa. Yhtiön aiemmin ilmoittamien tavoitteiden mukaan Bittiumin omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia.”

Vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 13,0 prosenttia 64,2 miljoonaan euroon (liikevaihto 56,8 miljoonaa euroa, 1-12 2015) ja liiketulos parani hieman.

Vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessaan yhtiö antoi ohjauksen vuodelle 2017:

”Bittium odottaa vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna (64,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen (2, miljoonaa euroa vuonna 2016).”

Vuoden 2017 liikevaihto laski 19,6 % edellisvuodesta ja liiketulos oli negatiivinen. Liikevaihdon alentumiseen vaikutti merkittävän asiakasyhteistyön päättyminen erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa. Myöskään Meksiko ei toteutunut odotusten mukaisesti.

Vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä yhtiö antoi ohjauksen vuodelle 2018:

”Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille. Terveydenhuollon digitalisoituminen ja etähoidon yleistyminen luovat kysyntää terveysteknologian tuotteille ja ratkaisuille. Bittiumilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä. Bittium investoi merkittävästi omien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja tavoitteena on kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa.

Bittium odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (51,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (-6,2 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuoden 2018 liikevoiton tasoon tulee vaikuttamaan edelleen tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi vuonna 2017 aloitetut panostukset.

Yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteita arvioidaan osana vuosittaista strategiaprosessia ja ne julkaistaan yhtiön strategian yhteydessä. Pitkän tähtäimen tavoitteet eivät muodosta yhtiön taloudellista ennustetta tai tulevaisuutta koskevaa lausumaa.”

Vuoden 2018 ohjauksessa totesimme ensimmäisen kerran, että yrityksellä on mahdollisuus kasvaa kannattavasti tuoteliiketoimintaansa perustuen pitkällä aikavälillä. Saman vuoden loppupuolella julkistimme Itävallan runkoverkko- ja Suomen puolustusvoiminen ensimmäisen SDR-kaupan.

Vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessamme totesimme seuraavaa: Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 21,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 62,8 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus kasvoi merkittävästi ja oli 30,8 miljoonaa euroa, mikä oli 14,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (liiketappio -6,2 miljoonaa euroa, vuonna 2017).

Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä yhtiö antoi ohjauksen vuodelle 2019:

”Langattomien laajakaistaisten tiedonsiirron sovellusten määrä kasvaa ja monipuolistuu. Tiedonsiirtomäärät kasvavat, samoin tarve turvatulle tiedonsiirrolle. Nämä luovat kysyntää Bittiumin tarjoamille vaativille teknologisille tuotteille ja ratkaisuille. Terveydenhuollon digitalisoituminen ja etähoidon yleistyminen tehostavat terveydenhuollon palveluita luoden kysyntää terveysteknologian tuotteille ja ratkaisuille. Bittium tavoittelee pitkällä aikavälillä voimakasta kansainvälistä kasvua ja sen mahdollistamiseksi investoi omien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa.

Bittium arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (62,8 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2018). Johtuen tuotetoimitusten painottumisesta vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, vuoden 2018 liiketuloksen kertymisen arvioidaan edellisen vuoden tapaan painottuvan vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi vuoden 2019 liikevoiton tasoa rasittavat vuonna 2017 aloitetut merkittävät panostukset omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin.”

Toistimme edelleen vuonna 2019 tavoitteenamme olevan tuotepohjaisen liikevaihdon kasvu painottaen voimakasta kansainvälistä kasvua.

Tilinpäätöstiedotteessamme vuodelta 2019 julkaisimme seuraavaa : Liikevaihto kasvoi 19,7 prosenttia edellisvuodesta 75,2 miljoonaan euroon (62,8 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 65,6 prosenttia eli 49,4 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 34,4 prosenttia eli 25,9 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa).

Yhtiön liikevaihto kasvoi noin 20% ja tuoteliiketoiminta kasvoi 60%, josta kansainvälinen osuus oli jo merkittävä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä yhtiö antoi ohjauksen vuodelle 2020 :

”Langattoman tiedonsiirron sovellusten määrä kasvaa ja monipuolistuu. Tiedonsiirtomäärät kasvavat, samoin tarve turvatulle tiedonsiirrolle. Nämä luovat kysyntää Bittiumin tarjoamille vaativille teknologisille tuotteille ja ratkaisuille. Terveydenhuollon digitalisoituminen ja etähoidon yleistyminen tehostavat terveydenhuollon palveluita luoden kysyntää terveysteknologian tuotteille ja ratkaisuille. Bittium tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta tulevina vuosina.

Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista. ”

Tuossa vaiheessa kaikki näytti vahvalta kasvun kannalta, mutta tulosparannukseen emme uskoneet pystyvämme johtuen Tough SDR -tuotekehityksen viivästymisistä ja sitä kautta korkeana pysyvistä tuotekehityskustannuksista.

JA SITTEN ISKI KORONA…

Aluksi koronan vaikutuksia liiketoimintaamme ei ollut merkittävissä määrin näkyvissä vaan ne näyttivät vaikuttavan yhtiöön viiveellä. Pidimme ohjauksen ja näytti siltä, että tulemme siinä pysymään. Teimme selvästi virheen koronan lyhyen tähtäimen vaikutusten arvioinnissa, mikä johti tulosvaroitukseen marraskuussa 2020. Liikevaihto ja tuoteliikevaihto kyllä kasvoivat, mutta tulos jäi ohjauksesta, ollen kuitenkin positiivinen.

JA GLOBAALI KOMPONETTIPULA…

Tässä nyt olemme marraskuussa 2021 ja maailma näyttää sumuiselta…

Väitteesi annetuista ikuisista lupauksista paremmasta pitkällä tähtäimellä tarkoittanee, että olemme jatkuvasti luvanneet parempaa tulevaisuutta, jota emme ole pystyneet toteuttamaan. Lupauksemme vuodelle 2016 pitivät. Lupauksemme vuodelle 2017 eivät pitäneet. Lupauksemme vuodelle 2018 pitivät. Lupauksemme vuodelle 2019 pitivät. Lupauksemme vuodelle 2020 eivät täysin pitäneet. Kuluvan vuoden loppu näyttää, miten vuoden 2021 lupauksemme pitävät.

Toimitusjohtaja ja hallitus joutuvat aina ottamaan vastuun. Hallitus tekee jatkuvasti arviota ja johtopäätöksiä toimitusjohtajan tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Se suo ja tilanne, mihin jouduimme 2017, sekä nousu siitä ansaitsee hatunnoston nykyiselle toimitusjohtajalle ja toimivalle johdolle. Kaikki on kasvaneen tuoteliiketoiminnan ansiota, josta lupauksia on annettu.

Ehkä tällaisena pienenä heittona voinee todeta, että osa sijoittajista pitää Bittiumin tiedottamista inhorealistisena, joka ei hehkuta mitään positiivista – päinvastoin.

Yllä olevaa tarinaa voidaan kai pitää jonkinlaisena puolustuspuheena. Tarina ei kuitenkaan muuta miksikään sitä tosiasiaa, että omistajat ovat saaneet yhtiön kassarahoista vajaa 40 M€. Kurssikehitys on ollut pomppuista ja osake arvostetaan noin aloitushintaan.

Ystävällisin terveisin,

Erkki Veikkolainen, Hallituksen puheenjohtaja

PS. Minäkin olen huolissani yhtiön pärjäämisestä, mutta paljon vähemmän kuin 2017.

40 tykkäystä

Toisaalta myös negatiiviselle puolelle löytyisi kuitenkin argumentteja: mikä olisi liiketoiminnan menestys ilman Preventice-asiakkuutta? Medical Technologies-liiketoiminnan menestys on kuitenkin vahvasti sidoksissa Preventiceen. Tämä asiakkuus on mielestäni myös Bittiumin selkein riskikeskittymä, emmekä voi olla varmoja Preventicen ostaneen Boston Scientificin suunnitelmista alueella. Minun on hankala arvioida, miten tämä vaikuttaisi itsenäisen Medical Technologies -liiketoiminnan arvoon. Minusta tämä jää suhteellisen pienelle huomiolle. Tämä myös pienentää mielestäni todennäköisyyttä sille, että liiketoiminnan ostaisi joku toinen teollinen toimija.

Myydäänkö Preventicelle tuotteita myös viime vuonna sovitun sopimuksen ulkopuolelta, esim. elektrodeja? Jos tuo sopimus jakautuisi tasan vuosille 21-24, niin siitä ei tulisi kuin noin 5M € per vuosi. Biosignals teki viime vuonna liikevaihtoa 16,4 M ja 1-9/21 13,5 M, joten käsittääkseni myyntiä myös muualle (Eurooppaan) täytyy olla merkittävissä määrin.

E. Piti vielä kaivaa tuo -18 vuoden tiedote asiasta, ja vuoden 21 osalta nämä sopimukset menevätkin näköjään päällekkäin. Ja sanamuoto on: “niiden arvioidaan painottuvan vuoteen 2019 ja 2020”, josta voisikin sitten ehkä päätellä että eivät jakaannu tasaisesti eri vuosille.

3 tykkäystä

Hei @sillinkutoja

Käsittelisin itse noiden tiedotettujen sopimuksien summia enemmänkin Preventicen hankintasitoumuksina. Ne on käytännössä sitouduttu ostamaan, mutta enemmän myydään mielellään. Vanhat sopimukset täyttyivät muistaakseni selvästi ennakoitua nopeammin. Oma käsitykseni on, että tuo annualisoitu arvio aliarvioisi merkittävästi Preventicen tuomaa liikevaihtoa ja sopimuksen ulkopuolellakin on merkittävästi kauppaa. Olen kuitenkin siinä käsityksessä, että Preventice ostaa pääasiassa laitteita, mutta on sinne mennyt muutakin ainakin pieniä määriä “tarroja” ja softaa.

On liikevaihto toki kasvanut voimakkaasti myös Euroopassa, mutta absoluuttiset summat on käsittääkseni suhteellisen pieniä. Yhdysvalloissa markkina on muodostunut ja konsolidoitunut, mutta Euroopassa ollaan tällä tiellä vielä alkuvaiheessa. Kyllä se täälläkin varmaan tapahtuu, mutta aikaa se vie.

En tiedä haluaako yhtiö itse kommentoida :man_shrugging:

13 tykkäystä

Perusteellinen, rehelliseltä tuntuva vastaus. Arvostan!
Kiitokset.

6 tykkäystä