Proprius Partners Micro Finland -erikoissijoitusrahasto

Perustiedot rahastosta:

” Rahasto sijoittaa varansa sellaisten pienten ja keskisuurten suomalaisten yhtiöiden arvopapereihin ja ensisijaisesti osakkeisiin, joissa yhtiöiden liiketoiminnalliset näkymät vaikuttavat lupaavilta suhteessa yhtiön osakkeen hinnoitteluun ja riskitasoon.

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Finland on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Lisäksi rahaston tavoitteena on SFDR:n 8 artiklan mukaisesti edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja. Näiden tavoitteiden edistämiseksi ja seuraamiseksi rahasto käyttää ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä kestävyysarviointeja sijoituskohteiden kestävyysriskien sekä kestävyystekijöiden arviointiin. Rahasto tavoittelee selkäesti korkeampaa tuottoa kuin laajemmin sijoituksensa hajauttavat rahastot.

Rahaston minimimerkintä on 50 000 €.

Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa varansa sellaisten pienten ja keskisuurten suomalaisten yhtiöiden arvopapereihin ja ensisijaisesti osakkeisiin, joissa yhtiöiden liiketoiminnalliset näkymät vaikuttavat lupaavilta suhteessa yhtiön osakkeen hinnoitteluun ja riskitasoon. Käytämme lukuisia erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kriteereitä osana sijoitusprosessiamme. Uskomme kuitenkin, että paraskin yhtiö voi olla huono sijoituskohde, mikä tarkoittaa sitä, että kiinnitämme liiketoiminnan laadullisten kriteereiden lisäksi aina huomiota osakkeesta tai arvopaperista maksettavaan hintaan. Rahaston sijoitustoiminta perustuu ns. bottom up -lähestymistapaan eli teemme valintamme yhtiötasolta lähtevään analyysiin perustuen.

Suomalaiset osakkeet ovat menestyneet erilaisissa historiallisten tuottojen vertailuissa hyvin ja myös pienyhtiökentästä on löytynyt lukuisia erittäin menestyneitä yhtiöitä, jotka ovat luoneet omistajilleen korkeita tuottoja historiassa. Suomen osakemarkkinoiden koko on rajallinen niin markkina-arvopohjaisesti kuin yhtiöiden lukumäärällä mitattuna, mikä johtaa usein siihen, että esimerkiksi kansainvälisten suursijoittajien mielenkiinto kohdistuu markkina-arvoltaan suurimpiin ja likvidimpiin osakkeisiin, kun taas pienet ja keskisuuret yhtiöt voivat jäädä vähäisemmälle seurannalle. Ison rahaston on myös hankala toimia epälikvidissä pienyhtiökentässä eikä ETF-tuotetta (indeksiosuusrahastoa) ole olemassa Suomen pienyhtiömarkkinaan.

Pienyhtiöiden osakkeiden on havaittu akateemisissa tutkimuksissa tuottavan keskimääräistä paremmin (ns. pienyhtiöanomalia). Vastineeksi korkeasta tuottopotentiaalista pienyhtiöissä joutuu usein kantamaan kovempaa yhtiökohtaista riskiä kuin esimerkiksi suuryhtiöissä. Näin ollen salkunhoitajamme pyrkivät parhaansa mukaan välttämään suuria epäonnistumisia samalla, kun he etsivät potentiaalisia moninkertaistujaosakkeita. Riskienhallinnan osana pyritään huomioimaan yhtiökohtaisten riskien lisäksi muun muassa osakkeiden likviditeettiin ja rahaston toimialapainotuksiin liittyvät riskit. Sijoitukset tehdään lähtökohtaisesti pitkällä aikajänteellä, mutta joskus markkinoilla voi ilmetä myös lyhyemmän aikavälin mahdollisuuksia, joissa houkutteleva tuotto/riskisuhde perustelee sijoituksen tekemisen.

Rahasto seuraa vain rajallisesti Helsingin pörssin yhtiö- ja toimialapainotuksia. Sijoituspäätökset tehdään ilman yleisindeksien asettamia rajoitteita. Tämän seurauksena rahaston tuottokehitys voi poiketa merkittävästi yleisestä markkinakehityksestä. Tämä puolestaan johtuu siitä, että rahastollamme on oletettavasti hyvin korkea aktiiviosuus (active share) eli rahaston koostumus poikkeaa selvästi verrannollisten yleisindeksien koostumuksesta. Proprius Partners Micro Finland maksimoi ennemmin pitkän aikavälin tuoton kuin minimoi volatiliteetin. Rahasto-osuuden arvonheilunta voi olla ajoittain hyvin voimakasta ja kehotamme myös asiakkaitamme pitkäjänteisyyteen rahastosijoituksensa kanssa.
Ketterän sijoitustoiminnan takaamiseksi Proprius Partners aikoo rajoittaa Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Finlandin koon eli tehdä ns. soft closing -toimenpiteen, kun rahasto saavuttaa Proprius Partnersin hallituksen määrittelemän tavoitekoon. Tällä toimella on tavoite välttää ”norsu posliinikaupassa” -efekti.”

Rahasto ei ole aloittanut toimintaansa vielä. Päivitellään lisää, kun on päivitettävää.

Todella mielenkiintoista seurata tämän rahaston taivalta. Toivottavasti tiedottaminen on avointa :slightly_smiling_face:

20 tykkäystä

Proprius Partners / Viitikko kirjoittanut auki heidän myyntiprosessiaan:

"
Olemme Proprius Partnersilla laatineet yli 100-sivuisen Powerpoint-materiaalin sijoitusfilosofiaamme ja sijoitusprosessiimme liittyen. Ei sen puoleen, voihan sitä laatia vaikka 600-sivuisen materiaalin ja olla silti täysin kujalla. Olemme kuitenkin koettaneet kehittää ajatteluamme ja prosessejamme myös myymisen osalta Proprius Partnersin suunnitteluvaiheen aikana, ja opettelua jatketaan tulevaisuudessakin.

Meidän sijoitusprosessissamme olemme jakaneet myyntiin johtavia syitä niin numeerisiin kuin laadullisiin tekijöihin. Osin myyntiperusteet voivat liittyä molempiin kategorioihinkin. Tässä kuitenkin yhdentoista kohdan lista, josta kohdat 1-4 ovat numeerisia syitä ja kohdat 5-11 laadullisia.

Numeerisia syitä:

 1. Osakkeen hinta on kallistunut liian korkeaksi. Tämä vaihtelee huomattavasti sijoitusstrategioittain, mutta yritämme aina olla tietoisia yhtiön arvostustasosta. Arvostrategioissa arvostukseen kiinnitetään orjallisemmin huomiota ja pienyhtiöstrategioissa hivenen vähemmän. Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, että mikä mittari tai luvun suuruus laukaisee myynnin. Kuitenkin esimerkiksi suhteellisen normaalissa tuloskunnossa oleva ja maltillisen kasvuprofiilin teollisuusyhtiö ei helposti täytä etenkään arvosijoittajan kriteereitä P/E-kertoimella 70x ja EV/S-kertoimella 14x.
 2. Vaihtoehtoiskustannus. Meillä on yksinkertaisesti parempi idea, johon haluamme sijoittaa ja myymme siksi heikointa tai heikoimpiin kuuluvaa hevostamme salkusta. Tämä on yleensä perusteltavissa numeroilla, vaikkakaan kyseessä ei tältäkään osin ole eksakti tiede. Yhtiön X tuotto-odotus (olkoon se sitten miten hihasta ravistettu tai ei) voi arviomme mukaan olla esimerkiksi 15 % vuodessa ja yhtiön B 10 % vuodessa, vaikka yhtiöiden riskiprofiilit ja näkymät olisivat suhteellisen identtiset.
 3. Yhtiön painoarvo on noussut salkussa liian isoksi salkunhoitajan mieltymyksiin nähden tai on nousemassa liian isoksi rahaston sääntöjen perusteella. Muistutamme kuitenkin, että rahastomme ovat erikoissijoitusrahastoja, joten varsinaista ”pakkoa” myynnille tulee hyvin harvoin. Salkun keskittyneisyys vaihtelee rahastoittain, mutta esimerkiksi yli 10 % painossa olevat yhtiöt vaativat jatkuvaa vahvaa suorittamista perustellakseen paikkansa.
 4. Rahastoon tulee lunastuksia, joiden kattamiseksi varten tarvitsemme lisää käteistä. Tämä on tyypillinen syy, jolloin saatetaan joutua myymään suosikkiosakkeitakin suorastaan vastahakoisesti salkun painotusten pitämiseksi järkevinä. Meillä erikoissijoitusrahastostatukset auttavat salkunhoitajia antamalla myyntiaikaa, mikä on avuksi erityisesti ajoin epälikvidissä pienyhtiökentässä.

Laadullisia syitä:

 1. Luottamuksemme yhtiön johtoon ja/tai hallitukseen (tai joskus omistajakuntaan) on mennyt. Luotto voi mennä hitaasti tai nopeasti, mutta sen mentyä lähtökohtaisesti myymme. Emme luota esimerkiksi yhtiön kykyyn allokoida pääomia järkevällä tavalla tai joidenkin yksittäisten omistajien (itsekkäät) intressit ohjaavat koko yhtiön päätöksentekoa.
 2. Yhtiön suhtautuminen ESG-riskeihin ei parannu keskusteluistamme huolimatta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ympäristöasioiden laiminlyönteinä tai piittaamattomuutena (E), hallintotapojen heikkoutena (G) tai työntekijöiden huonona kohteluna (S). Pyrimme vaikuttamaan havaittuihin epäkohtiin keskustelemalla yhtiön johdon kanssa. Olemme tehneet useita myyntejä aiemmilla työnantajillamme ESG-syistä.
 3. Yhtiön ja mahdollisesti koko toimialan fundamentit ovat heikentyneet esimerkiksi regulaation tai kilpailun kiristymisen kautta. Fundamentit voivat heiketä moninaisista syistä. Tämänkaltaiset tapahtumat tyypillisesti heijastuvat myös jollain aikavälillä yhtiön numeroihin.
 4. Yhtiö ei halua tavata sijoittajia tai edes kommunikoida heidän kanssaan. Erityisesti saksankielisessä Euroopassa näitäkin tulee vastaan. Emme halua olla pimennossa. ”We only devote our time to honorable work”, sanoi erään saksalaisyhtiön johto kerran tapaamispyyntömme yhteydessä. Maailmassa riittää avoimesti kommunikoivia yhtiöitä, joten mikäli yhtiö sulkeutuu sijoittajilta, alkavat hälytyskellomme soida.
 5. Erikoistilanteet. Pitkäjänteisyys on yksi yhtiömme arvoista ja harjoitamme tätä myös sijoitustoiminnassamme. Silti välillä voi tulla myös erikoistilanteita, joissa lyhytnäköisyys voi palkita tai luoda odotusarvoltaan selvästi positiivisen tapahtuman (esimerkiksi erityisen kuumat listautumistilanteet tai todennäköisesti erittäin heikon kvartaalituloksen ”välttäminen” myymällä osake ennen tulosta pois).
 6. Puhdas pöytä. Huomautamme erikseen, että rahasto ei ole verovelvollinen myynneistään, joten voittojen ja tappioiden kotiuttamista salkunhoitajan ei tarvitse pohtia samalla tavalla kuin yksityissijoittajien. Salkunhoitajalla on joka päivä ”puhdas pöytä” – sijoittaisimmeko tähän tänään niillä faktoilla, jotka meillä on? Mikäli emme, saatamme hyvinkin alkaa vaihtotoimenpiteisiin.
 7. Sijoitusteesimme osoittautui vääräksi. Tällöin ei kannata jäädä toivomaan, vaan toimia päättäväisesti. Hyvät sijoittajat kehittyvät jatkuvasti virheiden myöntämisessä ja niihin reagoinnissa. Huonot sijoittajat sulkevat silmänsä virheiltään ja syyttelevät milloin mitäkin ulkoisia tekijöitä. Muistetaan myös, että menestyneetkin sijoittajat ovat merkittävän osan ajasta väärässä.

"
Loput kirjoituksesta voi lukea: Kynäilymme ‣

Tällainen pohdinta ja avoimuus nostaa omaa luottamustani rahaston hoitoa kohtaan. Tästä voin kopioida kohtia suoraan omaan sijoitusstrategiaani, ikuinen holdaaminen ei ole järkevää. Jos sitä aikoo tehdä, suosittelen indekseihin sijoittamista.

10 tykkäystä

Tuli viesti, että rahastojen toiminta alkaa 31.3.23 ja maaliskuun puolestavälistä alkaen voi merkitä. Minimimerkintäsumma 50 k€ ja jatkomerkinnät min. 10 k€.

2 tykkäystä