Sijoitusfoorumin liputuskeskustelu ja liputusten jälkipuinti

No joo, ymmärrän pointtisi. Mutta siinä tapauksessa jaettavan lähteen tulisi sisältää se lähde sille tiedolle. Mulle ei esim. aukea, miten tuo tili on asian todentanut, jotta asiaa voisi itsekin tutkia. Jos on tänne foorumille twiitin jakavalle tiedossa, tulisi vähintään edes se kertoa. Saattaa tuolla tyypillä ollu joku tapa todentaa asia joka kuukausi, ja se on tiliä aktiivisesti seuraavilla tiedossa.

9 tykkäystä

No niin lakiasiainosasto on saanut kyberturvakeskukselta vihdoin vastauksen ja niinpä virallinen Inderesin korporaatiovastaus on valmis, jonka lainaan tähän alle:

Moderaattori voi käsitellä liputettuja yksityisviestejä

Lähtökohtaisesti kolmas osapuoli ei saa käsitellä yksityisviestejä. Kuitenkin, mikäli viestin lähettäjä tai viestin vastaanottaja antaa suostumuksensa kolmannelle osapuolelle viestiensä ja tunnistamistietojensa käsittelyyn, on tämä sallittua, vaikka toinen osapuoli ei olisi antanut suostumustaan.

Sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) 136 §:n mukaan viestinnän osapuoli voi käsitellä sähköisiä viestejään ja niihin liittyviä välitystietoja, jollei laissa toisin säädetä.

Viestinnän osapuolet (lähettäjä ja vastaanottaja) eivät ilman erillistä salassapitovelvollisuutta ole velvollisia olemaan kertomatta viestinnästä kolmannelle.

Esimerkiksi saamansa sähköpostin tai yksityisviestin saa siis lähtökohtaisesti välittää toiselle henkilölle.

Myös oikeuskirjallisuudessa on vahvistettu, että luottamuksellisia viestejä ja tunnistamistietoja voi käsitellä sellainen henkilö, joka on saanut jommaltakummalta viestinnän osapuolelta tähän suostumuksen. Viestin lähettäjä ja viestin vastaanottaja voivat kumpikin itsenäisesti antaa tällaisen suostumuksen. (Lähde: Helopuro, Sanna – Perttula, Juha – Ristola, Juhapekka, Sähköisen viestinnän tietosuoja. Talentum Oyj 2009, s. 73.)

Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus on vahvistanut, että viestin vastaanottaja voi kertoa vastaanottamastaan viestistä ja sen sisällöstä, ellei hänellä ole erikseen säädettyä vaitiolovelvollisuutta. Viestinnän luottamuksellisuutta ei loukata silloin, kun viestinnän osapuoli itse lähettää saamansa viestin edelleen kolmannelle taholle, ellei salassapito perustu muuhun lakiin tai sopimukseen.

Ymmärtääksemme käsillä olevassa tapauksessa yksityisviestin liputtaneella henkilöllä ei ole ollut erikseen säädettyä vaitiolovelvollisuutta, jolloin hänellä on ollut oikeus liputtaa viesti. Viestin liputtaminen puolestaan voidaan katsoa suostumukseksi Inderesille viestiensä ja tunnistamistietojensa käsittelyyn, sillä liputuksen tarkoitus on tiedottaa Inderesin moderaattoreita epäasiallisesta viestistä. Jotta moderaattori voi puuttua mahdolliseen epäasialliseen viestintään, tulee tämän luonnollisesti lukea viesti selvittääkseen, onko se epäasiallinen.

Kyberturvallisuuskeskus on nimenomaisesti vahvistanut Inderesille, että sähköisestä viestinnästä annetun lain näkökulmasta ei ole estettä sille, että viestinnän osapuoli liputtaa tai välittää viestin eteenpäin moderaattorille, joka tarvittaessa poistaa epäasiallisen viestin tai ryhtyy muihin toimiin asian ratkaisemiseksi. Näin ollen Inderesin moderaattoreilla on oikeus käsitellä liputettuja yksityisviestejä.

Sähköisestä viestinnästä annetun lain 137 §:n mukaan sähköisten viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Näin ollen sellaisissakin tilanteissa, jossa osapuoli on antanut kolmannelle luvan käsitellä viestejään ja tunnistamistietojaan, kyseisiä tietoja saadaan käsitellä ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa.

Inderes käsittelee liputettuja yksityisviestejä vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa. Moderaattori lukee ainoastaan liputetun viestin sekä siihen liittyvän mahdollisen välttämättömän kontekstin (liputettua viestiä klikattaessa avautuva rajattu näkymä viestiketjusta). Liputetun viestin sisältöä ei koskaan esitetä muille moderaattoreille kuin niille, joille sen käsittely on välttämätöntä. Kun liputettu yksityisviesti on käsitelty, siihen ei enää palata. Liputettua yksityisviestiä ei tallenneta mihinkään arkistoon. Mahdolliset liputetun yksityisviestin sisältöön ja viestinnän osapuoliin liittyvät mahdolliset materiaalit poistetaan. Inderes ei missään tilanteessa käsittele sellaisia yksityisviestejä, joiden käsittelemiseen ei ole laillista perustetta.

Kehotamme, ettei yksityisviestejä liputeta turhaan. Ensisijaisesti suosittelemme käyttäjiä estämään itse epäasiallisen käyttäjän lähettämästä epäasiallisia yksityisviestejä. Mikäli kuitenkin syntyy tarve liputtaa yksityisviesti ja siten pyytää moderaattoreita auttamaan tilanteen ratkaisemisessa, pyydämme ystävällisesti liputtajaa perustelemaan tekemänsä liputuksen. Yksityisviestin liputuksesta tulee ilmoitus viestinnän osapuolille. Mikäli liputettu viesti edellyttää asian käsittelyä Inderesin toimesta, selvitämme asian osapuolten kesken.

Emme hyväksy yksityisviestien julkaisemista foorumille. Rikoslaista
Rikoslain (39/1889) 38:3 §:ssä säädetään viestintäsalaisuuden loukkauksesta ja 38:4 §:ssä törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta. Inderes ei ole oikeudettomasti avannut toiselle osoitettua kirjettä, muuta suljettua viestiä tai suojauksen murtaen hankkinut tietoa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä. Inderes ei myöskään ole oikeudettomasti hankkinut tietoa televerkossa tai tietojärjestelmässä välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä tai tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta. Näin ollen Inderes ei ole syyllistynyt minkään muotoiseen viestintäsalaisuuden loukkaukseen.

Rikoslain 24:8 §:n mukaan, jos toisen yksityiselämää koskevaa informaatiota on saatettu lukuisten ihmisten saataville siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, voi kyse olla yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Inderes ei ole saattanut yksityisviestiä tai sen sisältöä lukuisten ihmisten saataville eikä käsittelyn kohteena oleva liputettu yksityisviesti muutenkaan ole sisältänyt sellaista yksityiselämää koskevaa tietoa, joka olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä viestin lähettäneelle henkilölle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Näin ollen Inderes ei ole syyllistynyt yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

47 tykkäystä

Miten tätä voi yksittäinen käyttäjä valvoa, että adminit ei lue yksityisviestejä? Eli saako pyydettäessä jonkun selvityksen asiasta - miten sen rapsan luotettavuus on selvitettävissä? Seuraatteko sisäisesti sitä, että adminit ei käytä käyttöoikeuksiaan väärin ja tiedotetaanko sellaisesta viestien kirjoittajille?
Minusta teillä on iso joukko admineja enkä ymmärrä, miksi heillä on tällaiset kaikenkattavat oikeudet esim. tähän liittyen.

2 tykkäystä

Tässä kai mennään GDPR:n puolelle, koska Inderesillä on sähköinen rekisteri jossa henkilötietoja (sähköpostiosoite) niin kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tietää miten hänen tietojaan on käsitelty, voisi kuvitella että tämä koskee myös yksityisviestejä siltä osin kun niitä on luettu?

Osaatko Verppu @Verneri_Pulkkinen kommentoida tätä?

1 tykkäys

Tarkoittaako GDPR:n henkilötieto tietoa, jolla henkilön identiteetin voi tunnistaa ei anonyymiä tietoa, jota ilmeisesti Indersin kannassa suuresta osasta on

Kaikilla lienee olevan ainakin sähköpostiosoite ja voisin arvata että suurella osalla se on sellainen jolla henkilön voi tunnistaa. En tiedä, olisi mielenkiintoista kuulla miten GDPR ottaa tähän kantaa.

1 tykkäys

Voisiko joku auttaa minua ymmärtämään miten Herbert Diessin tai Akio Toyodan urakehitys, entiset tai nykyiset työtehtävät taikka niiden yhtäläisyydet ja eroavaisuudet liittyvät Teslaan sijoituskohteena? Ymmärsinkö oikein, että nämä eivät ylläpidon mielestä eksy aiheesta, vaan tuovat lisäarvoa Tesla-keskusteluun?

Mielestäni tuo ketju on paikoin aika raskasta luettavaa. Näin ei tarvitsisi olla.

6 tykkäystä

Hesarin jutun linkkaaminen maailman suurimman autonvalmistajan johtajanvaihdoksista on hyvinkin relevanttia tesla-ketjussa. Sen sijaan viimeinen vastaus oli epäkohtelias.

Parin lyhyen viestin skippaamisen ei pitäisi olla kovin raskasta. Sen sijaan pitkiksi venyneiden väittelyiden on.

Meitä palstalaisia on monta ja monenlaisia. Ei kannata yrittää tehdä palstasta täydellisesti omiin preferensseihin sopivaa vaan koittaa elää hissukseen asian kanssa.

6 tykkäystä

Tähän osaa varmaan @Yu_Gong sanoa parhaiten?

Juttelen tästäkin Yun kanssa. :smiley: